Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy manketing.pl, działający pod adresem https://manketing.pl (dalej: Serwis) jest prowadzony przez: Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000442857, dla której został nadany NIP: 521-364-12-11; numer REGON: 146-433-467, oraz numer BDO: 000460502, zwaną dalej Fundacją.
 2. Przyjmowanie reklamacji realizowane jest przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Fundacji o nazwie Robert Mańk Manketing Digital, adres: ul. Dywizjonu 303 139/12, 01-470 Warszawa, adres e-mail: robert@manketing.pl.
 3. Regulamin określa:
  1. zasady korzystania ze Serwisu;
  2. rodzaje i zakres świadczonych przez Serwis usług drogą elektroniczną;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartych za pośrednictwem Serwisu;
  4. czas i zasady realizacji usług;
  5. warunki i formy płatności za usługi;
  6. uprawnienia Usługobiorcy do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy;
  7. zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
  8. prawa Usługobiorcy (klienta) będącego konsumentem.
 4. Serwis świadczy usługi za pośrednictwem strony internetowej, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Umowy o świadczenie usług zawierane przez Usługobiorcę z Serwisem są umowami zawartymi na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Usługobiorca uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 6. Przeglądanie oferty Serwisu nie wymaga rejestracji. Korzystanie z Serwisu bez rejestracji jest równoznaczne z zawarciem przez Usługobiorcę (klienta) z Serwisem nieodpłatnej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas przeglądania Serwisu i ulega rozwiązaniu z momentem opuszczenia przez Usługobiorcę strony internetowej Serwisu.
 7. Uzyskanie dostępu do pełnej funkcjonalności Serwisu nie wymaga zarejestrowania, tj. utworzenia konta w Serwisie.Podczas składania zamówienia na Usługi w Serwisie Użytkownik (klient) obowiązany jest, celem prawidłowego zamówienia Usługi, podać swoje imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz dodatkowo adres strony internetowej, której Usługi mają dotyczyć, swój numer telefonu oraz dane do faktury (firma, adres, NIP). Ponadto Użytkownik może dodać własne uwagi do każdego zamówienia.
 8. Regulamin jest nieodpłatnie dostępny dla każdego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie, pod adresem: https://manketing.pl/regulamin.
 9. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu, Polityki Prywatności i Cookies. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności i Cookies.
 10. Z usług Serwisu mogą korzystać osoby fizyczne posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, które mają możliwość występowania w Serwisie jako osoba prywatna, osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba uprawniona do reprezentacji przedsiębiorstwa.

§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

Korzystanie ze Serwisu jest możliwe pod warunkiem korzystania przez
Usługobiorcę z systemu teleinformatycznego, który spełnia następujące wymagania
techniczne:

 1. dostęp do sieci Internet,
 2. łącze internetowe o przepustowości nie mniejszej, niż 512 kB/s,
 3. zainstalowana jedna z wymienionych poniżej przeglądarek internetowych (wersje na komputer PC lub MacOS)
  1. Chrome w wersji 70 lub nowszej;
  2. Mozilla Firefox w wersji 68, lub nowszej;
  3. Microsoft Edge w wersji 44 lub nowszej;
  4. Opera w wersji 65 lub nowszej;
  5. Safari w wersji 13 lub nowszej;
 4. zainstalowana jedna z wymienionych poniżej przeglądarek internetowych (wersje na urządzenia przenośne):
  1. Opera w wersji 54 lub nowszej;
  2. Chrome w wersji 78 lub nowszej;
  3. Mozilla Firefox w wersji 68 lub nowszej;
 5. wyświetlacz obsługujący rozdzielczość nie mniejszą niż 1024×768;
 6. włączenie w przeglądarce obsługi plików cookies;
 7. włączenie w przeglądarce obsługi JavaScritpt (JS).

§ 3 Rodzaje i zakres świadczonych usług oraz warunki i czas ich realizacji

 1. Serwis umożliwia zamówienie przez Użytkownika usług audytów marketingowych (dalej Audyt) z, w szczególności:
  1. audyt UX strony internetowej;
  2. audyt SEO (pozycjonowania);
  3. audyt Google Ads / Google Adwords;
  4. audyt Facebook Ads;
  5. Audyt Google Analytics.
 2. Serwis oferuje również zakup usług dodatkowych. Usługi dodatkowe mogą się zmieniać bez zmiany niniejszego regulaminu poprzez umieszczenie opisu Usługi dodatkowej na stronie Serwisu. Cena i zakres Usług dodatkowych są każdorazowo podawane w Serwisie. Wykupienie Usługi dodatkowej pociąga za sobą obowiązek zapłaty wskazanej ceny przez Usługobiorcę, a brak płatności uprawnia Serwis do wstrzymania wykonania usługi do momentu uregulowania płatności.
 3. Serwis zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności, w tym szczególnie w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub modernizacyjnych.
 4. W przypadku nabycia Usług dodatkowych brak zapłaty w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. W takiej sytuacji Użytkownik może powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za usługę.
 5. W przypadku, gdy możliwa będzie realizacja tylko części usługi, Serwis może zaproponować Użytkownikowi:
  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika, Serwis będzie zwolniony z obowiązku realizacji usługi);
  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Serwis będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie ustalone z Użytkownikiem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Użytkownika, traktowane będzie jako finalne.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji przez Serwis zamówienia Użytkownika z innych przyczyn, Serwis poinformuje o tym Użytkownika poprzez wysłanie informacji na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia zawarcia umowy
 7. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia będącego usługą, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wysłania informacji w tożsamy sposób w jaki została dokonana płatność.
 8. Serwis może zamieścić na stronie internetowej Serwisu, przedstawiającej daną usługę, informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi realizacja zamówionej usługi. Przedmiotowa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili zakończenia realizacji zamówionej usługi, w wybrany przez Użytkownika sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich niezbędnych informacji.
 9. Serwis obsługuje Usługobiorców na terytorium całego świata.

§ 4 Ceny usług i koszt dostawy

 1. Ceny zamieszczane przy oferowanych przez Serwis Audytach są cenami brutto, to znaczy, że zawierają obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT).. Ceny podawane w Serwisie są w polskiej walucie, tj. polski złoty (PLN).
 2. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany cen, wprowadzania nowych usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy świadczenia usług przez Serwis przed dokonaniem ww. zmian, lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 3. Dostawa zostanie zrealizowana przez Serwis w formie treści elektronicznej umieszczonej na Serwisie.

§ 5 Sposoby płatności

 1. Użytkownik może dokonać zapłaty on-line za pomocą: tradycyjnego przelewu bankowego, serwisu Przelewy24 oraz serwisy PayPal.
 2. Przelewy24 jest systemem internetowym obsługującym płatności elektroniczne, oferowanym przez spółkę PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul.Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP: 779-236-98-875, REGON: 301-345-068, o kapitale zakładowy w wysokości 5.476.300,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych 00/100 groszy), w całości wpłaconym, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Korzystanie z Przelewy24 jest uzależnione od akceptacji regulaminu Przelewy24.
 3. PayPal jest internetową usługą finansową (tzw. portfelem elektronicznym) obsługującym płatności elektroniczne, oferowanym przez spółkę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, przy 22-24 Boulevard Royal (2449 Luxembourg), pozwalającego na dokonywanie szybkich płatności za pośrednictwem sieci Internet, będący dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Korzystanie z PayPal jest uzależnione od akceptacji regulaminu PayPal.
 4. Zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Użytkownika, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Serwisu i dla niego z żadnymi kosztami.

§ 6 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Klienta, który jest konsumentem, lub do osoby fizycznej, wobec której zgodnie z prawem stosuje się przepisy dotyczące konsumenta (dalej zwanego Klientem-konsumentem).
 2. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Klient-konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Umowę, od której Klient-konsument odstąpił, uważa się za niezawartą.
 5. Do odstąpienia od umowy przez Klienta-konsumenta wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesyłanie do Serwisu, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia Klientowi-konsumentowi towaru, a jeżeli towar jest dostarczany częściami, od dnia doręczenia ostatniej części.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarcza:
  1. wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Serwisu, lub
  2. wysłanie skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail Serwisu: obsluga@manketing.pl
 7. Serwis niezwłocznie prześle Klientowi-konsumentowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego w sposób elektroniczny.
 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Klient-konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient-konsument.
 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Serwis zobowiązany jest do przekazania Klientowi-konsumentowi wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz uiszczonych kosztów wysyłki, w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu. Jednakże, jeżeli Klient-konsument wybrał sposób dostarczenia towaru zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Serwis dla danego zamówienia, Serwis nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi-konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Serwis może wstrzymać się ze zwrotem płatności, otrzymanych od Klienta-konsumenta, do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta-konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Serwis dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient-konsument, chyba że Klient-konsument uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Serwis dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi-konsumentowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).
 13. Jeżeli Klient-konsument przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 14. Klient-konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru.
 15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi-konsumentowi w odniesieniu do umów, które zostały wskazane w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, to jest umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej świadczonych usług.
 2. Reklamację Użytkownik składa na piśmie lub e-mailem w terminie 2 (słownie: dwóch) lat od dnia zrealizowania Usługi, na adres do korespondencji lub adres e-mail, wskazane w § 11 Reklamacji.
 3. Reklamacja może zawierać jedno z żądań:
  1. obniżenia ceny;
  2. usunięcia wady;
  3. oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Serwis może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji).
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej złożenia lub, jeżeli niezbędne było uzupełnienie reklamacji, od dnia uzupełnienia reklamacji.
 6. W przypadku, w którym Serwis nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.
 7. Serwis poinformuje Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub trwałym nośniku, w sposób tożsamy ze sposobem złożenia reklamacji przez Użytkownika.
 8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Serwis niezwłocznie informuje o tym Użytkownika i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Użytkownikowi należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na rachunek bankowy. Serwis wystawia Użytkownikowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).
 9. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Użytkownika i Serwisu. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Użytkownikiem a Serwisem, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
 10. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do określenia praw i obowiązków Użytkownika i Serwisu, w przypadku stwierdzenia wady w zrealizowanej usłudze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności przepisy o rękojmi.
 11. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

§ 8 Pliki „Cookies”

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, laptopie, smartfonie) niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i informacje logowania.
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania ze Serwisu przez Klienta i przez to ulepszanie struktury i zawartości Serwisu.
 4. Serwis dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one umieszczone w urządzeniu końcowym Klienta i rozróżnia:
  1. Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji Klienta i usuwane po jej zamknięciu.
  2. Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są przechowywane na komputerze Klienta przez oznaczony czas lub bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.
 5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze. Serwis informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub jego niektórych składników.
 6. Serwis rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:
  1. Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Serwis,
  2. Służące bezpieczeństwu – umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności Serwisu,
  3. Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Klienta,
  4. Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,
  5. Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Serwisu.
 7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

§ 9 Dane kontaktowe Serwisu

Użytkownik ze Serwisem może kontaktować się:

 1. telefonicznie, pod numerem: +48 [500 050 939];
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: [robert@manketing.pl];
 3. pisemnie, na adres: wskazany w § 1 pkt 2 Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Serwis informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z ogólnodostępnego charakteru sieci Internet, w tym w szczególności z możliwością pozyskania lub modyfikowania przesyłanych danych Użytkownika przez nieuprawnione podmioty trzecie. W celu minimalizacji powyższego zagrożenia, Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym w szczególności używać programów antywirusowych, posiadać aktualne wersje przeglądarek internetowych oraz systemów operacyjnych oraz nie korzystać z otwartych punktów dostępowych.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Serwis nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail, wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia oraz infrastrukturę, z których korzysta Użytkownik, w tym w wadliwe działanie publicznych sieci teleinformatycznych, powodujące np. brak lub zakłócenia w dostępie do Serwisu.
 4. Serwis w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 5. Serwis informuje, że wyświetlanie wizualizacji zdjęć i materiałów graficznych w systemie teleinformatycznym Użytkownika jest uzależnione od szeregu czynników, w tym rodzaju matrycy, proporcji, rozdzielczości, metody jej podświetlenia, zastosowanych technologii i sprawności elektroniki sterującej oraz ustawień. Rozbieżności pomiędzy wizualizacją dostępną w systemie teleinformatycznym Użytkownika, a rzeczywistym wyglądem, nie mogą być podstawą reklamacji.
 6. Serwis informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Serwisu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne lub zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Serwis wyłącznie dla celów informacyjnych.
 7. Wszystkie nazwy towarów i usług oferowanych do sprzedaży przez Serwis są używane w celach identyfikacyjnych, i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 8. Serwis zwraca uwagę, że strona internetowa Serwisu zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Użytkownicy oraz osoby odwiedzające Serwis zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Serwisowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik lub osoba odwiedzająca stronę internetową Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania Serwisu lub jego elementy techniczne.
 10. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, spory związane z umowami zawartymi na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Serwisu.
 11. O każdej zmianie regulaminu Serwis zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Serwisu, wysyłając elektroniczną wiadomość na adresy e-mail podane podczas rejestracji, a Użytkownik po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia potwierdzone przed dniem wejścia zmian w życie.
 12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza przepisy:
  1. ustawy z dnia 232 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilny;
  2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 13. Regulamin obowiązuje od dnia: 01.07.2021 roku.

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

WZÓR REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)